Terms and rules

Nhà cung cấp dịch vụ diễn đàn miễn phí này ("chúng tôi") không chịu trách nhiệm về nội dung bất cứ bài đăng nào. Các bài đăng chỉ phản ánh quan điểm của người đăng.

Bạn cần đồng ý: không sử dụng diễn đàn để đăng các bài mang tính chất bôi nhọ, lạm dụng, đe dọa, spam, hoặc vi phạm pháp luật.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa, xóa bất cứ bài nào mà không cần lý do. Yêu cầu sửa, xóa bài viết của bạn sẽ chỉ được thực hiện dưới sự chấp nhận của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền khóa hay xóa bất cứ tài khoản nào, vào bất cứ thời điểm nào.

Bạn trao cho chúng tôi toàn quyền sử dụng vĩnh viễn, được xuất bản, tái xuất bản bất cứ bài viết nào bạn đã đăng trên diễn đàn. Bạn giữ bản quyền tác giả bài viết.

Tất cả bài viết bạn đã đăng có thể sẽ được kiểm tra bởi thành viên ban quản trị diễn đàn. Đừng đăng bất cứ thông tin nào bạn cho là bí mật hay riêng tư trên diễn đàn.

Những quy định trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trên, xin hãy đừng đăng ký hay sử dụng dịch vụ diễn đàn này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản, xin hãy liên hệ với chúng tôi.