Trophies awarded to voikcoi

 1. 200

  Bá Chủ Một Vùng

  Bài đăng của bạn được 7500 điểm đánh giá.
 2. 60

  Không Thể Tin Được!

  Bạn đã đăng được 5000 bài.
 3. 150

  Danh Khắp Bốn Phương

  Bài đăng của bạn được 5000 điểm đánh giá.
 4. 40

  Cuồng Nhiệt!

  Bạn đã đăng được 2500 bài.
 5. 100

  Tiếng Tăm Lẫy Lừng

  Bài đăng của bạn được 3500 điểm đánh giá.
 6. 80

  Còn Ai Không Biết Bạn?

  Bài đăng của bạn được 2500 điểm đánh giá.
 7. 70

  Danh Tiếng Lan Xa

  Bài đăng của bạn được 1700 điểm đánh giá.
 8. 20

  Đam Mê

  1000 bài? Thật đáng nể!
 9. 50

  Họ Đã Phát Cuồng!

  Bài đăng của bạn được 1000 điểm đánh giá.
 10. 15

  Tốc Độ Đáng Nể!

  Bạn đã đăng được 500 bài.
 11. 30

  Họ Yêu Nó!

  Bài đăng của bạn được 500 điểm đánh giá.
 12. 20

  Bạn Nên Đăng Nhiều Hơn Nữa

  Bài đăng của bạn được 250 lần ưa thích.
 13. 10

  Tiếp Tục Phát Huy!

  Bạn đã đăng được 250 bài.
 14. 15

  Thật Đáng Ưa Thích!

  Bài bạn đăng được 100 lần ưa thích.
 15. 7

  Không Thể Ngưng!

  Bạn đã đăng được 100 bài.
 16. 10

  Tôi Ưa Thích Nó

  Bài bạn đăng được 25 lần ưa thích.
 17. 5

  Tiếp Tục Quay Lại

  30 bài đã được đăng. Chắc bạn đã ưa thích anh chị em trên diễn đàn!
 18. 2

  Ai Đó Ưa Thích Bạn

  Ai đó ưa thích một bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng những bài như thế!
 19. 1

  Bài Đầu Tiên

  Chúc mừng, bạn đã đăng bài đầu tiên.