có mấy bức ảnh thi MR 6 pack ! cần chia sẻ kinh nghiệm của anh em