Có mem nào ở Phan Rang, làm việc Sài Gòn hk? lập nhóm làm động lực thê hình đê!